Knihovní řád

Knihovny Městského muzea v Jaroměři

Článek 1
Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

1.1. Knihovna Městského muzea v Jaroměři je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy / specializovanou knihovnou ve smyslu § 3, odst. c./d.zákona č. 257/2001 Sb.

1.2. Posláním muzejní knihovny je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.

1.3. Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:
a) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách
b) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
c) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
d) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
e) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
f) a dalšími příslušnými zákony a nařízeními.

1.4. Muzejní knihovna je knihovnou presenční a výjimečně půjčovní..

Článek 2
Knihovní fondy

2.1. Knihovní fond má dvě části. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č.122/2000 Sb. Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea (regionalistika, militaria, fortifikační literatura). Jsou doplňovány podle tématického plánu a aktuálních potřeb muzea.

2.2. Knihovní fondy se půjčují pouze presenčně ke studiu ve studovně výjimečně, dle
rozhodnutí ředitele muzea, domů.

2.3. Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.

Článek 3
Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti

3.1. Uživatelem knihovny Městského muzea v Jaroměři se stává osoba starší 15 let zaregistrováním, která vyplní badatelský list. Platnost listu čtenáře je omezena na určitou dobu a je nutné ji ve stanovených lhůtách prodlužovat. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona.

3.2. Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit knihovním řádem, pokyny pracovníků knihovny a návštěvním řádem muzea. Musí se též podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea.

3.3. Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do studovny odkládat svrchní oděv, aktovky, velké tašky, batohy, větší zavazadla, deštníky apod. v šatně. Při odchodu jsou povinni, na požádání, předložit ke kontrole obsah svých tašek , případně i kapes.

3.4. Uživatelé knihovny se mohou pohybovat v pouze v určených prostorách. Ostatní prostory knihovny nejsou veřejně přístupné. V prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit, či jinak hlučet, používat mobilních telefonů.

3.5. Do prostor knihovny nemají přístup osoby opilé či jinak omámené, osoby znečištěné, ozbrojené, malé děti, psi či jiná zvířata. Do prostor knihovny se nesmějí nosit ani ukládat výbušniny, snadno vznítitelné materiály a podobně.

3.6. Uživatelé mají nárok pouze na jedno místě ve studovně. V případě obsazení míst ve studovně uživatelé musí počkat na jejich uvolnění mimo prostory knihovny.

3.7. Čtenáři nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát.

3.8. Pokud čtenář – uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny muzea.

Článek 4
Výpůjční služby a další služby

4.1. Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze
do studovny a výjimečně, dle rozhodnutí ředitele muzea, domů.
. Historické a konzervační fondy jsou z běžného půjčování vyjmuty a mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených muzeem pro badatele.

4.2. Uživatelé knihovny mohou využívat volně přístupné knihy v příruční knihovně, vystavené časopisy a noviny. Ostatní výpůjčky se mohou realizovat pouze prostřednictvím pracovníků knihovny.

4.3. Čtenář nemůže mít půjčeno najednou více než 5 vázaných svazků a více než 5 volných čísel časopisů. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě.

4.4.Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea. Nesmějí je však vynášet z budovy muzea a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené.

4.5. Půjčování k výstavním účelům, především z historických a konzervačních fondů, se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce se všemi právnickými podmínkami.

4.6. Meziknihovní výpůjční služby
Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje půjčení dokumentu, který není v jejích fondech, meziknihovní výpůjční službou. (MVS). Knihovna půjčuje MVS ze svých odborných fondů; tuto službu neposkytuje ze svých historických a konzervačních fondů. Nepůjčuje vzácné a drahé knihy.

4.7. Informační a bibliografické služby
Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě různých druhů katalogů a kartoték, v bázi elektronického katalogu. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru.
Knihovna vypracovává na požádání rešerše.

4.8. Kopírovací služby
Knihovna poskytuje v omezeném množství kopírovací služby. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb.
Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny: například z důvodu dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy a podobně.

Článek 5
Počítačová pracoviště

5.1. Počítačová pracoviště jsou určena k využívání elektronických informačních zdrojů (včetně CD-ROM) knihovny muzea a k zpřístupnění volně dostupných vědeckých dat z internetu.

5.2. Uživateli je zakázáno používat na počítačích v knihovně muzea jiné programové vybavení než to, které je mu v nabídce poskytnuto.

5.3. Veškeré získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

5.4. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod, způsobených jím zanesenými viry.

5.5. Provoz sítě knihovny muzea může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

5.6. Internet v muzeu slouží badatelům a čtenářům pouze k vyhledávání knihovnických
informací. Tato služba je zdarma.

Článek 6
Poplatky a náhrady

6.1. Knihovna nevybírá poplatky za užívání knihovních fondů.

6.2 Náhrady za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito formami:
a) uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě
b) jestliže to není možné, tedy dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby)
c) jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může se knihovna dohodnout s uživatelem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny
d) nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.

6.3. Jestliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, atd.) poškodí tato zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na opravu této techniky či počítačové sítě.

6.4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

7.1. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 5. ledna 2012.

ředitel muzea: dr. Olga Mertlíková              knihovník: David Doubrava

Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř

Tel.: (+420) 608 976 498
Email: info@muzeumjaromer.cz

5 + 2 =